Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zuidmaten-Oost woongebied, 1e herziening’, Twenterand

DeTwenterandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zuidmaten-Oost woongebied, 1e herziening’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2013 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten: • Het bestemmingsplan “Zuidmaten-Oost woongebied, 1e herziening”. De strekking van de planherziening betreft een aanpassing van de faseringsgrens tussen de bestemming “Woongebied” en de bestemming “Woongebied, Uit te werken”. Deze aanpassing is wenselijk in het licht van een praktische verwezenlijking van het plan. Daarnaast zijn in de regels enkele onjuiste nummers naar verwijzingen aangepast. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPDH2012PH0025-vas1. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens digitaal in te zien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van 7 juni 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTwenterandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Twenterand, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deTwenterandgids.nl
Redactie deTwenterandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen twenterand
  2. stcrt-2013-15172

Gerelateerde berichten