Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2005, wijzigingsplan Driehoeksweg 9 Bruinehaar’, Twenterand

DeTwenterandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2005, wijzigingsplan Driehoeksweg 9 Bruinehaar’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij op 5 februari 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2005, wijzigingsplan Driehoeksweg 9 Bruinehaar” hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op Het vergroten van een agrarisch bouwperceel aan de Driehoeksweg 9 te Bruinehaar tot een oppervlakte van 1,5 hectare. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling van het plan enkele wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn: • De wijze waarop de uitvoering van het landschapsplan in de planregels is opgenomen is aangepast • In de toelichting wordt de bedrijfseconomische noodzaak nader onderbouwd. • In de toelichting wordt de economische uitvoerbaarheid nader onderbouwd. • De ‘Voortoets Natura 2000’ is toegevoegd aan de bijlagen van het plan. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van 15 februari 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college van B&W naar voren hebben gebracht; • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij het college van B&W naar voren hebben gebracht. • belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTwenterandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Twenterand, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deTwenterandgids.nl
Redactie deTwenterandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen twenterand
  2. stcrt-2013-4055

Gerelateerde berichten